Tuyển chọn các bài diễn văn , phát biểu , mẫu văn bản dùng trong các cuộc họp  hội nghị hội thảo diễn đàn dùng trong doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp

  • Tình trạng: Hết hàng
280.000₫ Giá thị trường: 350.000₫ Tiết kiệm: 70.000₫

Tuyển chọn các bài diễn văn , phát biểu , mẫu văn bản dùng trong các cuộc họp  hội nghị hội thảo diễn đàn .

Ngày xuất bản :   08-2017
Kích thước    :19 x 27 x 2cm

Loại bìa: :   Bìa mềm
Số trang  :  432
Nhà xuất bản    : Hồng Đức
 

“KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG VÀ TUYỂN TẬP BÀI DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU, MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CUỘC HỘI HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TẠI CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – DOANH NGHIỆP”

Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện và Tuyển Chọn Các Bài Diễn Văn, Bài Phát Biểu, Mẫu Văn Bản Thường Dùng

KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TUYỂN TẬP BÀI DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU, MẪU SOẠN THẢO

Nội dung sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VI, TỔ CHỨC

MỤC I. KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP

1. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Hội thảo.

2. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Diễn đàn.

3. Kỹ năng và phương pháp tổ chức Hội nghị, Hội thi.

4. Kỹ năng và phương pháp tổ chức đối thoại.

5 Kỹ năng tổ chức một chương trình giao lưu.

6. Kỹ năng tiến hành cuộc họp.

MỤC II. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ, LỄ HỘI, HỘI HỌP

1. Quy trình tổ chức một cuộc Hội thảo.

2. Quy trình tiến hành Đại hội Chi bộ.

3. Quy trình, thủ tục tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông.

4. Quy trình, thủ tục tiến hành họp Đại hội Cổ đông và họp Hội đồng Quản trị.

5. Quy trình, nội dung tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức khối Phường, HCSN.

6. Phương pháp xây dựng và tổ chức lễ hội ở cơ sở.

MỤC III. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

1. Kỹ năng thuyết trình.

2. Kỹ năng để trở thành lãnh đạo diễn thuyết giỏi.

3. Kỹ năng nói chuyện trước đám đông.

Phần thứ hai. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

MỤC I. PHÔNG CHỮ, KHỔ GIẤY, KIỂU TRÌNH BÀY, ĐỊNH LỀ VÀ VỊ TRÍ TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Phông chữ trình bày văn bản

2. Khổ giấy

3. Kiểu trình bày

4. Định lề trang văn bản

5. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản

MỤC II. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO VĂN BẢN

1. Thể thức và kỹ thuật trình bày Quốc hiệu.

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày số, ký hiệu của văn bản.

4. Thể thức và kỹ thuật trình bày địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

5. Thể thức và kỹ thuật trình bày tên loại và trích yếu nội dung của văn bản.

6. Thể thức và kỹ thuật trình bày nội dung văn bản.

7. Thể thức và kỹ thuật trình bày quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

8. Thể thức và kỹ thuật trình bày nơi nhận.

9. Trình bày các thành phần bổ sung khác.

10. Thể thức bản sao.

11. Vị trí trình bày các thành phần thể thức bản sao văn bản.

12. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao văn bản hành chính

MỤC III. VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Viết hoa vì phép đặt câu

2. Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người

3. Viết hoa tên địa lý

4. Viết hoa tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam

5. Viết hoa tên cơ quan, tổ chức nước ngoài

6. Viết hoa trong các trường hợp khác

Phần thứ ba. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI CÔNG VĂN, TỜ TRÌNH THÔNG DỤNG

1. Công văn là gì?

2. Kỹ thuật soạn thảo công văn.

3. Phương pháp soạn thảo một số công văn thông dụng.

4. Kỹ năng viết tờ trình.

5. Cách viết thông báo.

6. Cách viết biên bản.

7. Những yêu cầu khi soạn thảo một bản báo cáo.

8. Phương pháp viết một bản báo cáo.

Phần thứ tư. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

MỤC I. PHÔNG CHỮ, KHỔ GIẤY, KIỂU TRÌNH BÀY, ĐỊNH LỀ VÀ VỊ TRÍ TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Phông chữ trình bày văn bản

2. Khổ giấy

3. Kiểu trình bày

4. Định lề trang văn bản

5. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản Đảng

MỤC II. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN, BẢN SAO VĂN BẢN

1. Tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”

2. Tên cơ quan ban hành văn bản

3. Số và ký hiệu văn bản

4. Địa điểm và ngày tháng năm ban hành văn bản

5. Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản

6. Phần nội dung văn bản

7. Chữ ký, thể thức đề ký và dấu cơ quan ban hành

8. Trình bày các thành phần bổ sung khác

9. Các loại bản sao

10. Các hình thức sao

11. Thể thức bản sao và cách trình bày

12. Vị trí trình bày các thành phần thể thức bản sao văn bản của Đảng

13. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao văn bản của Đảng.

Phần thứ năm. TUYỂN TẬP MỘT SỐ MẪU HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN

1. Mẫu hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức.

2. Mẫu hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Xã, Phường, Thị trấn.

3. Mẫu hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi Bộ.

4. Mẫu hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp cơ sở.

5. Mẫu hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông Dân.

6. Mẫu hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến Binh các cấp.

7. Mẫu hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ Nữ các cấp

8. Mẫu hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến Học

9. Mẫu kế hoạch cụ thể tổ chức một lễ hội.

Phần thứ sáu. TUYỂN TẬP CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG

MỤC I. MỘT SỐ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Mẫu quyết định (cá biệt).

2. Mẫu nghị quyết (cá biệt) của thường trực HĐND.

3. Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị.

4. Mẫu quyết định (quy định trực tiếp).

5. Mẫu quyết định (quy định gián tiếp)(*).

6. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) (*).

7. Mẫu văn bản có tên loại khác (*).

8. Mẫu công văn.

9. Mẫu quyết định (cá biệt) của thường trục Hội đồng Nhân dân.

10. Mẫu văn bản có tên loại của các Ban Hội đồng Nhân dân

11. Mẫu văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội.

12. Mẫu công điện.

13. Mẫu giấy mời.

14. Mẫu giấy giới thiệu.

15. Mẫu biên bản.

16. Mẫu giấy biên nhận.

17. Mẫu giấy chứng nhận.

18. Mẫy giấy đi đường.

19. Mẫu giấy nghỉ phép.

20. Mẫu phiếu chuyển.

21. Mẫu phiếu gửi.

22. Mẫu thư công.

23. Mẫu bản sao văn bản.

MỤC II. CÁC MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN

1. Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng.

2. Mẫu phiếu Đảng viên.

3. Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên.

4. Mẫu phiếu bào Đảng viên được công nhận chính thức.

5. Mẫu phiếu báo Đảng viên ra khỏi Đảng.

6. Mẫu phiếu báo Đảng viên từ trần.

7. Mẫu sổ danh sách Đảng viên.

8. Mẫu sổ Đảng viên ra khỏi Đảng.

9. Mẫu sổ Đảng viên từ trần.

10. Mẫu sổ giao nhận hồ sơ Đảng viên.

11. Mẫu sổ cho mượn đọc hồ sơ Đảng viên.

12. Mẫu mục lục tài liệu trong hồ sơ Đảng viên.

13. Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên.

14. Mẫu quyết định của Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy cho Đảng viên ra khỏi Đảng.

15. Mẫu quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho Đảng viên ra khỏi Đảng.

16. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức “loại 10 ô” có nền hoa văn màu xanh lá mạ.

17. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời “loại 8 ô” có nền hoa văn mầu vàng chanh.

18. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nội bộ “loại 5 ô” có nên hoa văn mầu nõn chuối.

19. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú “loại 1 ô” do ban tổ chức Tỉnh ủy và tương đương in ấn phát hành.

MỤC III. CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

1. Mẫu Quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

2. Mẫu Kế hoạch kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

3. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

4. MẫuThông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

5. Mẫu Quyết định kiểm tra kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

6. Mẫu kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

7. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

8. Mẫu Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

9. Mẫu quyết định giám sát.

10. Mẫu kế hoạch giám sát.

11. Mẫu báo cáo kết quả giám sát.

12. Mẫu thông báo kết quả giám sát.

13. Mẫu quyết định xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật.

14. Mẫu kế hoạch xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật.

15. Mẫu báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật.

16. Mẫu quyết định thi hành kỷ luật đồng chí.

MỤC IV. CÁC BIỂU MẪU GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, TỐ CÁO

1. Mẫu quyết định giải quyết tố cáo.

2. Mẫu kế hoạch giải quyết tố cáo.

3. Mẫu báo cáo kết quả giải quyết tố cáo.

4. Mẫu thông báo kết luận giải quyết tố cáo.

5. Mẫu quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

6. Mẫu kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

7. Mẫu báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

8. Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí.

9. Mẫu quyết định kiểm tra tại chính Đảng.

10. Mẫu kế hoạch kiểm tra tài chính Đảng.

11. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng.

12. Mẫu thông báo kết luận kiểm tra tài chính Đảng.

Phần thứ bảy. TUYỂN TẬP CÁC MẪU THƯ CHÚC MỪNG, THƯ CHIA BUỒN, THƯ CẢM ƠN, THƯ NGỎ THƯỜNG DÙNG

1. Mẫu thư chúc mừng ngày khai giảng năm học.

2. Mẫu thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Mẫu thư chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

4. Mẫu thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

5. Mẫu thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày thành lập trường.

6. Mẫu thư chúc mừng ngày thành lập Đoàn.

7. Mẫu thư chúc mừng khi công dân có thêm thành viên mới

8. Mẫu thư chúc mừng khi công dân kết hôn

9. Mẫu thư chia buồn khi có công dân qua đời

10. Mẫu thư cảm ơn chương trình hiến máu tình nguyện.

11. Mẫu thư cảm ơn khách hàng, đối tác

12. Mẫu thư ngỏ gửi nhà tài trợ.

13. Mẫu thư cảm ơn tổ chức thành công lễ hội

14. Mẫu thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người nghèo

15. Mẫu thư kêu gọi gây quỹ khuyến học

16. Mẫu thư kêu gọi đóng góp xây dựng trường.

17. Mẫu thư kêu gọi các nhà tài trợ

18. Mẫu thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Phần thứ tám. TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU, MẪU DIỄN VĂN THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC CUỘC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN

1. Mẫu phát biểu chúc mừng năm mới.

2. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ

4. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

5. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

6. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ

7. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam

8. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày Quốc Khánh Việt Nam

9. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam

10. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam

11. Mẫu phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

12. Mẫu phát biểu khai giảng năm học mới

13. Mẫu phát biểu Đại hội hội Người Cao Tuổi

14. Mẫu phát biểu và ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ

15. Mẫu phát biểu tuyên dương, khen thưởng

16. Mẫu phát biểu hội nghị khách hàng

17. Mẫu phát biểu tại buổi lễ kỷ niêm thành lập công ty

18. Mẫu phát biểu đón nhận Huân Chương Lao Động

19. Mẫu phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên

20. Mẫu phát biểu khai mạc Hội nghị Cán bộ Công chức

21. Mẫu diễn văn bế mạc Hội nghị Công chức, Viên chức

22. Mẫu diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ

23. Mẫu diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ

24. Mẫu diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn cơ sở

25. Mẫu diễn văn bế mạc Đại hội Công đoàn cơ sở

26. Mẫu diễn văn khai mạc Đại hội Chi bộ

27. Mẫu diễn văn bế mạc Đại hội Chi bộ

28. Mẫu diễn văn khai mạc hội thảo

29. Mẫu diễn văn khai mạc hội chợ

30. Mẫu diễn văn bế mạc tại Đại hội thi đua yêu nước

Xem thêm Thu gọn

 Do nhu cầu mua hàng online ngày càng gia tăng website 07mua.com cung cấp các sản phẩm thuộc các ngành hàng như sau: Sách, Văn phòng phẩm, In ấn, bao bì, Bách hóa, mỹ phẩm, Thời trang, Điện gia dụng...
Với phương châm sản phẩm mang lại sản phẩm tốt phục vụ khách hàng ,không bán hàng nhái, hàng giả.
07 Mua rất mong được ủng hộ của quý khách hàng.

Trân Trọng

LIÊN HỆ

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)