Tuyển tập những phương thuốc hay chữa và phòng bệnh 

  • Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
260.000₫ Giá thị trường: 395.000₫ Tiết kiệm: 135.000₫

Tuyển tập những phương thuốc hay chữa và phòng bệnh  .

Tên tác giả  :  Diệu Tuệ
Nhà Xuất Bản: Lao động  .
Năm xuất bản:  Quí II / 2020
Khổ sách: 20 x 28 cm .
Số trang: 400 .
Bìa: Mềm .

Tuyển tập những phương thuốc hay chữa và phòng bệnh .

C

haêm soùc söùc khoûe, caùch phoøng caùc beänh, chöõa thoâi beänh khi baûn thaân bò beänh laø ñieàu maø nhieàu ngöôøi luoân quan taâm. Taát caû vì moät cuoäc soáng an toaøn, trong ñoù yeáu toá coù söùc khoûe toát laø tieâu chí caù nhaân, gia ñình, xaõ hoäi luoân chuù troïng höôùng ñeán. Moät taâm hoàn an nhieân, thaân thieän ñöôïc cö truù trong cô theå khoûe maïnh thì thaät tuyeät vôøi khoâng coøn gì baèng. Ñeå giuùp moïi ngöôøi coù theâm kieán thöùc veà phoøng beänh vaø chöõa beänh, chuùng toâi toå chöùc heä thoáng, bieân soaïn töïa saùch “Tuyeån taäp nhöõng phöông thuoác hay chöõa vaø phoøng beänh”, thoâng qua cuoán saùch naøy giuùp baïn ñoïc laøm toát nhieäm vuï chaêm soùc söùc khoûe, vaø chöõa ñöôïc nhöõng caên beänh (neáu khoâng may mình maéc phaûi) theo baøi thuoác Ñoâng y ñaõ ñöôïc löu haønh trong xaõ hoäi.

Noäi dung cuoán saùch ñöôïc chuùng toâi boá cuïc laøm 4 phaàn, moãi phaàn theo moät chuû ñeà khaùc nhau. Phaàn 1 - Tìm hieåu caùch chöõa beänh theo y hoïc Coå truyeàn,

Phaàn 2 - Nhöõng phöông thuoác hay chöõa vaø phoøng beänh, lieät keâ caùc baøi thuoác hay ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi trong xaõ hoäi, nhö baøi thuoác chöõa roái loaïn tieàn ñình, baøi thuoác trò cao huyeát aùp, baøi thuoác chöõa beänh tró, baøi thuoác chöõa beänh laây qua ñöôøng hoâ haáp…

Phaàn 3 - Moùn aên  phoøng vaø chöõa beänh.  Phaàn nhieàu chuùng ta bò beänh cuõng do aên uoáng khoâng hôïp lyù maø sinh ra beänh, phaàn naøy nhoùm bieân soaïn höôùng daãn cuï theå moùn aên phoøng beänh, moùn aên chöõa beänh giuùp moïi ngöôøi söû duïng thöùc aên haøng ngaøy cho caù nhaân vaø gia ñình vôùi löïa choïn thoâng minh hôn.

Phaàn 4 - Chöõa beänh khoâng caàn thuoác - Ñaây laø chuû ñeà thaät quyù giaù, neáu haøng ngaøy baïn kieân trì boû chuùt thôøi gian chaêm soùc cho cô theå cho chính mình thì beänh taät khoâng deã maø tìm ñeán.

Noäi dung cuoán saùch coù giaù trò phuïc vuï raát toát trong coâng taùc chöõa vaø phoøng beänh cho moïi ngöôøi. Hy voïng qua ñaây, caùc baïn seõ boå sung theâm kieán thöùc y hoïc coå truyeàn, giuùp baïn vaø gia ñình coù söùc khoûe toát, ñeå vöôn tôùi thaønh coâng maø baïn ñaõ hoaïch ñònh phaûi laøm. Trong cuoán saùch naøy chuùng toâi tuyeån choïn, tham khaûo nhöõng nguoàn thoâng tin ñaùng tin caäy, vì noäi dung lieân quan ñeán y hoïc, söùc khoûe con ngöôøi, caàn ñoøi hoûi ñoä chính xaùc, tính chuyeân moân cao ñeå phuïc vuï toát coâng taùc phoøng vaø chöõa beänh. Chaân thaønh caûm ôn vaø xin giôùi thieäu baïn ñoïc gaàn xa cuoán saùch naøy!

Xem thêm Thu gọn

 Do nhu cầu mua hàng online ngày càng gia tăng website 07mua.com cung cấp các sản phẩm thuộc các ngành hàng như sau: Sách, Văn phòng phẩm, In ấn, bao bì, Bách hóa, mỹ phẩm, Thời trang, Điện gia dụng...
Với phương châm sản phẩm mang lại sản phẩm tốt phục vụ khách hàng ,không bán hàng nhái, hàng giả.
07 Mua rất mong được ủng hộ của quý khách hàng.

Trân Trọng

LIÊN HỆ

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)